ການສະ ໝັກ ຜະລິດຕະພັນ

ການດູແລທາງປາກ, ຊ່ອງຫວ່າງແຂ້ວໃຫ້ສະອາດ.